วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
ข่าวการรับเข้าศึกษา  หน้าที่ 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภททุนโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำปีการศึกษา 2560
...
ประกาศรายชื่อผู้มีสืทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
...
เปฺิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
จะเปิดระบบรับสมัครในวันที่  1 พฤศจิกายน 2559...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เขาศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม)
...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม)
เอกสารที่ต้องใช้ 1.       -ใบสมัครกรอกข้อความและติดรูปถ่าย 1 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อ 2.       -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ 3.  &nbs...
รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม)
การรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่  วันพุธที่ 6 กรกฎาคม – วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 1. เข้าสมัคร Online และพิมพ์ใบสมัครออกจากเว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลฯ http://job.trcn.ac.th หรือที่ ht...
รายละเอียดการทำสัญญา
...

[1][2][3][4]


ติดต่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
     
โทร: 0-2256-4090-9
แฟกซ์: 0-2256-4090
อีเมล:college@trcn.ac.th